Отпадат книгите за дневни финансови отчети на фискалните устройства

От 2 юли 2019 г. за лицата, използващи фискални устройства за отчитане на продажби на стоки/услуги в       търговски обекти, отпада задължението за водене на книги за дневните финансови отчети, в които всеки ден се съхраняват дневните отчети на фискалните устройства. Задължението остава за бензиностанциите, използващи електронни системи с фискална памет...

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – НАРЕДБА Н-18

Чл. 42. (1) Лицето по чл. 3 със стационарен търговски обект съхранява в търговския обект: 1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) свидетелството за регистрация на ФУ/ИАСУТД и ЕСФП, с...

„Елтрейд“ първи пуснаха на пазара касови апарати съобразени с новите изисквания на Наредба Н-18.

Уважаеми клиенти, трите модела касови апарати ELTRADE A1, ELTRADE A3 и ELTRADE B1 вече са на пазара, след като преминаха успешно изпитванията за съответствие с промените в Наредба Н-18 в Българския институт по метрология (БИМ) и бяха включени официално в регистъра на НАП. Kасов апарат ELTRADE A1  Касов апарат ELTRADE B1  Касов...