„Елтрейд“ първи пуснаха на пазара касови апарати съобразени с новите изисквания на Наредба Н-18.

Уважаеми клиенти, трите модела касови апарати ELTRADE A1, ELTRADE A3 и ELTRADE B1 вече са на пазара, след като преминаха успешно изпитванията за съответствие с промените в Наредба Н-18 в Българския институт по метрология (БИМ) и бяха включени официално в регистъра на НАП. Kасов апарат ELTRADE A1  Касов апарат ELTRADE B1  Касов...

Ново! Наредба N:18

През септември 2018 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Промените са свързани с  отчитането на продажбите /сторно операциите/ в търговските обекти, с въвеждането на изисквания към софтуерите...

Нови изисквания към всички фискални устройства!

Уважаеми госпожи и господа, С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички фискални устройства, към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, към производителите/разпространителите и ползвателите на такива софтуери и към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност. Сроковете във връзка с тези промени...

Отпадат книгите за дневни финансови отчети на фискалните устройства

От 2 юли 2019 г. за лицата, използващи фискални устройства за отчитане на продажби на стоки/услуги в       търговски обекти, отпада задължението за водене на книги за дневните финансови отчети, в които всеки ден се съхраняват дневните отчети на фискалните устройства. Задължението остава за бензиностанциите, използващи електронни системи с фискална памет...

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – НАРЕДБА Н-18

Чл. 42. (1) Лицето по чл. 3 със стационарен търговски обект съхранява в търговския обект: 1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) свидетелството за регистрация на ФУ/ИАСУТД и ЕСФП, с...